Dernek Tüzüğü

BAŞKENT PLASTİK SANAYİCİ ve İŞ İNSANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 
 1. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:
DERNEĞİN ADI           :    BAŞKENT PLASTİK SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ

DERNEĞİN KISA ADI  :   BAPSİD

 DERNEĞİN MERKEZİ :   ANKARA

Dernek Yurtiçinde Şube ve Temsilcilik Açabilir.
 1. DERNEĞİN FAALİYET ALANI:
2.1 Plastik sektöründe faaliyet gösteren üyeler arasında kültürel,mesleki,hukuki,ticari ve teknik konularda işbirliği,dayanışma ve bilgi alışverişi yapmak.
 1. DERNEĞİN AMACI
 3.1. Plastik yarı mamul ve bitmiş mamuller, Plastikten mamül ambalajlar, plastik hammadde ve plastik işleme makineleri üreten firmaların tümünü temsil edebilen ve kamu otoritelerinin tam desteğini sağlamış bir sektörel dernek olmak.

 3.2. Sektörün sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirerek, plastik sektörünün bir bütün olarak gelişmesini temin etmeye yönelik plan ve programların hazırlanmasında ve stratejilerin belirlenmesinde öncü ve gündemi belirleyici rol oynamak.

 3.3. Plastik eğitimi yanında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, verimi, kaliteyi ve standardizasyonu arttırıcı usul ve yöntemler ile patent, faydalı model, iş hukuku ve iş güvenliği konularında üyelerine yardımcı olmak.

3.4. Üniversite – sanayi işbirliğini sağlayarak, plastik sanayiini ülke ekonomisine ve istihdama kaynak yaratan lokomotif bir sektör haline getirmektir.

 
 1. DERNEĞİN ÇALIŞMALARI:
4.1. Plastik sektörünün makroekonomi içindeki önemini ve etkinliğini ve üyelerinin teknolojik, ticari ve ekonomik gereksinmelerini karşılayacak çalışmalar yapar ya da yaptırır.

 4.2. Plastik sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları diğer sivil toplum örgütleri ile koordinasyon sağlayarak, sektördeki teknolojik ve ekonomik gelişmelerden tüm dernek üyelerinin bilgilendirir.

4.3. Dernek üyelerinin mevcut konumlarını küresel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda iyileştirmek ve becerilerini  arttırmak için çalışmalar yapar.

4.4. Plastik ürünlerinin ve plastik işleme makinalarının ulusal ve uluslararası standartlara veya öngörülen spesifikasyonlara uygun nitelikte imal edilmesine yardımcı olur.

4.5. Üyelerin değişen ihtiyaçlarına yönelik hizmetler vererek ve hizmet kalitesini sürekli yükselterek, sektörde Derneği bir cazibe merkezi haline getirmeye çalışır.

4.6. Üye sayısını arttırarak, üyelerin dernek faaliyetlerine katılımını ve üyeler arası işbirliğini arttıracak faaliyetlerde bulunur.

 4.7. Lobi ve tanıtım faaliyetleri ile Derneğin ulusal ve uluslararası platformlarda temsil yeteneğini arttırır ve sektörel platformlarda yer alır.

4.8. Üyelerinin gerek birbirleriyle gerekse kişi ve kurumlarla olan uyuşmazlıklarında arabulucu rolü oynar, itilafların barışçı yollarla halline çaba sarf eder. Mahkemeler ve adli mercilerin bilirkişi taleplerini karşılamaya çalışır.

4.9. Kanun, yönetmelik ve kararnamelerle verilen hak ve getirilen yükümlülüklerin yasal süreleri içinde üyelerine duyurulmasını, gereken işlemlerin yapılması için uygun ortamın hazırlanmasını sağlar.

 4.10. Dernek amaçları ile ilgili kanun, kararname, tüzük, tebliğ, plan ve program konularında, Dernek görüş ve dileklerini ilgililere duyurur. Dernek amaç ve çalışmalarının gerçekleşmesine engel olabilecek durumlarda ve yönetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde gerekli hukuki girişimlerde bulunur.

4.11. Plastik sektörü ile ilgili mesleki yayınlar yapar, toplantılar ve seminerler düzenler.

4.12. Kanunlar ve tüzük hükümleri dairesinde kalmak şartı ile bildiri, broşür ve benzeri yayınlar yapar, görsel ve yazılı medya kanalı ile görüş ve önerilerini kamuoyuna duyurur.

4.13. Dernek üyelerinin mensubu olduğu kuruluşların ihtiyacını karşılamak üzere test, eğitim, araştırma – geliştirme laboratuarları, sektörel dış ticaret ve lojistik şirketlerinin kurulmasına mevzuat hükümleri içinde yardımcı olur.

4.14. Üyelerinin plastikle ilgili yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımını sağlar, bu fuarlara sektörel geziler düzenler.

4.15. Yetkili mercilerden izin almak koşulu ile, Dernek üyelerinin eğitim ve öğretim, sosyal yardım, sportif faaliyetleri için tesisler kurar ve işletir, zaruri ihtiyaç maddelerini, diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sandık kurabilir. Dernek amaçlarına uygun gelir getirici faaliyetleri yürütecek iktisadi işletmeler açabilir.

4.16. Üyelerin üretim ile ilgili hammadde, yardımcı malzeme, makine ve ekipman ihtiyaçlarının tespiti ile bu ihtiyaçların nasıl ve ne şekilde temin edileceğine dair çözüm yollarını araştırır ve tespit ettiği hususları üyelerine duyurur.

4.17. Sektöre eleman yetiştirmek için eğitim veren ve eğitime katkı sağlayan kurum veya kuruluşlara maddi yardımda bulunulmasını sağlar. Plastikle ilgili dallarda eğitim gören yoksul ve başarılı öğrencilere burs verir, mesleki ve eğitimsel çalışma yapanlara destek sağlar.

4.18. İlgili ve yetkili mercilerden izin alarak plastik (polimer teknolojisi) eğitimine yönelik kurumlar ve merkezler açar, bu eğitimlerin verildiği kuruluşlarla işbirliği yapar.

4.19. İlgili bakanlıkların iznini alarak 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 5. maddesindeki esaslar içinde yurtdışında kurulmuş dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapar ve bunlara üye olur.

4.20. Dernek amacının gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz mal, hak ve alacak edinir, bağış ve vasiyet kabul eder, ayni hakları kullanır, bağış yapar, ödünç para alır-verir, 3.kişilerle sözleşmeler yapar, vekil tayin ve azleder, sulh olur, davayı kabul ve davadan feragat eder.

 

 

 
 1. DERNEĞİN KURUCULARI:
KURUCU ÜYENİN ADI
D.YERİ
D.TARİHİ
MESLEĞİ
TEBASI
ADRES
Mehmet Hakan

Atalay
ÜNYE
27-06-1962
SANAYİCİ
TC
Arı San Sit. 1363.Cad No:13 İvedik OSB Y.mahalle/Ankara
Burhan Göbelez
AYDIN
16-03-1948
KİMYA

MÜH.
TC
21.Sok (Eski68.Sok)No:38/1

Emek Çankaya/ANKARA
Esat Hisarcıklılar
ANKARA
13-08-1981
SANAYİCİ
TC
IHLAMUR CAD.NO:16 İNCEK

GÖLBAŞI/ANKARA
Selçuk Erdem
ANKARA
22-11-1977
MAKİNE

MÜH.
TC
Mutlu Kent Mah.Ağaçseven Sok.Ulusoy 312Sit B Blok No:20 Ümitköy Çankaya/ANKARA
Cem Egesüren
NAPOLİ
27-07-1967
MAKİNE MÜH.
TC
2284.CAD.NO:60 İVEDİK OSB

Y.MAHALLE /ANKARA
EMRAH ÖZKAN
TAVŞANLI
11-09-1988
SANAYİCİ
TC
Susuz Mah. ‘.İnönü Cad.5331 Sok.Çağ life Sitesi 3/49

Y.Mahalle/ANKARA
Çağrı Bilici
ANKARA
29-04-1989
MAKİNE MÜH.
TC
Karşıyaka Mah.Atatürk Cad.No:95 Lalahan

Mamak/ANKARA
BÜLENT İNAL
ZARA

(SİVAS)
06-04-1964
MAKİNE MÜH.
TC
1231.SOK.NO:35

OSTİM/ANKARA
HÜSEYİN ATALAY
ANKARA
18-04-1973
SANAYİCİ
TC
Ankara Plastikçiler San. Sit.Melih Gökçek Bul.1368.Cad.No:33 İvedik OSB Y.Mahalle/ANKARA
 
 
 
 
 
 
        
 
 1. DERNEĞE ÜYE OLMA VE ÜYELİKTEN ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ:
6.1. Üye Olma Şartları:

6.1.1. Ambalaj, inşaat, tarım, beyaz eşya, otomotiv, elektrik/elektronik ve imalat sanayiinin diğer sektörleri için doğrudan ve dolaylı olarak; plastik hammadde ve yardımcı malzemesi, plastik yarı mamul ve bitmiş mamuller , plastik işleme makinalarını kendi nam ve hesabına ürettiğini belgelerle tevsik eden gerçek veya tüzel kişi olmak,

 6.1.2. Medeni hakları kullanma yetkisini haiz, 5253 sayılı dernekler yasasının ilgili maddelerinde belirtilen sürekli ve geçici hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında olmamak,

6.1.3. Tüzel kişinin üye olması halinde, Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi temsil eder. Temsil edecek kişiler; şirket sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası, genel müdür yardımcısı, birim müdürü ve şube müdürü seviyesinde şirketi temsil yetkisine sahip kişiler arasından belirlenir. Bu kişinin kurumdaki görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına temsil yetkisine sahip kişi yeniden belirlenir.

6.1.4. Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri, yukarıda yazılı şartların dışında Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olmaları da gerekir.

6.1.5. Derneğe üye olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Dernek tüzüğünde ve yönetmeliklerde yazılı amacı benimsediğini ve bu konuda üzerine düşen görevleri ve edimleri yerine getireceğini, Derneğe giriş ücreti ile Genel Kurul tarafından belirlenen yıllık üyelik aidatını ödeyeceğinin taahhüdünü içeren başvuru formu ile birlikte müracaat ederler. Başvuru formunda 2 asıl üyenin aday üyeyi önermesi aranır.

6.1.6. Yönetim kurulu, en geç otuz gün içinde başvuruyu inceleyerek kararını toplantı sonrası yazılı olarak bildirir.

6.1.7. Derneğe giriş ücreti ve yıllık aidat her bir takvim yılı için, (giriş tarihi dikkate alınmaksızın) belirlenen miktarda ödenir.

 

6.2. Dernek Üyelerinin Hakları:

6.2.1. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

6.2.2. Her üyenin Genel Kurulda bir oy, seçme ve seçilme hakkı vardır

6.2.3. Gerçek kişi üyeler oylarını bizzat kendisi kullanır. Tüzel kişi üyeler ise yönetim kurulu başkanıyla veya görevlendirdikleri temsilci vasıtasıyla oy kullanabilirler.

6.2.4. Hiç bir üye dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye Yönetim Kuruluna yazılı beyanda bulunmak şartıyla istifa edebilir. Her üye içinde bulunduğu yıl dahil mali mükellefiyetlerini yerine getirmek zorundadır. Üyelikten ayrılması mali sorumluluklarını sona erdirmez.

6.2.5. Derneğin amaçlarına aykırı davranışlarda bulunup bu nedenle Yönetim Kurulunun yazılı uyarısına rağmen davranışlarında ısrar edenler, yasal olarak derneklere üye olma hakkını  sürekli olarak kaybedenler, Dernek tüzük ve iç yönetmeliklerinde yazılı mali mükellefiyetleri yerine getirmeyen üyeler ise kendilerine gereği için taahhütlü yazılı tebligat yapılması halinde tebellüğ tarihinden itibaren bir ay içinde cevap vermemeleri ve/veya gereğini yerine getirmemeleri halinde Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılırlar.

6.2.6. Çıkarılma kararı 10 gün içinde yazılı olarak ilgili üyeye bildirilir. Bu karara tebliğinden itibaren 15 gün içinde yapılan itiraz Derneğin ilk Genel Kurul toplantısında karara bağlanır. Genel Kurulun bu konuda vereceği karar kesindir. Çıkarılan üyenin çıkarılma tarihine kadar tahakkuk etmiş ve kesinleşmiş olan tüm mali mükellefiyetlerini yerine getirmesi zorunludur.

 
 1. DERNEĞİN ORGANLARI:
Derneğin organları aşağıdaki 3 kuruldan oluşur;
 1. a) Genel Kurul
 2. b) Yönetim Kurulu
 3. c) Denetim Kurulu
Dernek amaçlarını gerçekleştirmek ve çalışma konularında Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulunun yetkisi dahilinde iş ve ihtisas kurulları oluşturabilir. Ancak, bu organlara Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun görev ve yetkileri verilemez

 

 
 1. GENEL KURUL TEŞKİLİ:
Genel Kurul toplantıları ile ilgili çağrı usulü, toplantı yeri, toplantı yeter sayısı, toplantının yapılış usulü, toplantıda görüşülecek konular ve Genel Kurulun görev ve yetkileri için Dernekler Kanununun ilgili maddeleri esas alınır.

 

8.1. Toplanma Zamanı:

 8.1.1. Derneğin Genel Kurulu, Genel Kurula katılmaya hak kazanmış üyelerden oluşur.

8.1.2. Genel Kurul, üç (3) yılda bir Mayıs ayı içinde Ankara’da veya Yönetim Kurulunun uygun gördüğü şehirde olağan toplanır. Yönetim ve Denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı istekleri üzerine 30 (otuz) gün içinde olağanüstü toplanır.

8.1.3. Genel Kurulu toplantıya Yönetim Kurulu çağırır. Denetim Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu genel kurulu 30 (otuz) gün içinde toplantıya çağırmazsa, denetim kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi tarafından verilecek kararla Genel Kurul toplantıya çağrılır.

 

8.2. Çağrı Usulü ve Toplantı Yeri:

8.2.1. Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler ve Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 (on beş) gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.

8.2.2. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Yarıdan bir fazla çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ilk toplantı yapılamaz ise, ikinci toplantı en az 1 hafta sonra aynı saatte ve yerde aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılır. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları asıl üye tamsayısı toplamının iki katından az olamaz.

8.2.3. Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

 8.2.4. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

8.2.5. Genel kurul toplantıları Dernek Genel Merkezinin bulunduğu il veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir ilde yapılabilir

 

8.3. Toplantının Yapılış Usulü:

8.3.1. Dernek genel kurul toplantıları, ilanda veya çağrı yazısında belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

8.3.2. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu veya yönetim kurulunca görevlendirilmiş kişiler tarafından kontrol edilir.

8.3.3. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

8.3.4. Toplantı için gerekli tamsayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir

8.3.5. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

8.3.6. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.

8.3.7. Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri gizli oy, açık tasnif esasına, diğer konulardaki kararlar açık oylamaya göre yapılır. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

8.3.8. Genel Kurulda her gerçek kişi üyenin ve tüzel kişi temsilcisinin bir oy hakkı vardır ve üye/temsilci oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılamaz.

8.3.9. Karar yeter sayısı; toplantıya katılan üyelerin yarıdan 1 fazlasının oy çoğunluğu ile oluşur. Derneğin feshi ve tüzük değişikliği için Dernek Tüzüğünde ve Dernekler Kanununda belirtilen özel hükümler saklıdır.

8.3.10. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.

8.3.11.Toplantı sonunda, görüşülen konular ve alınan kararları içeren tutanak ve belgeler divan başkanı ve yazmanlar tarafından imzalanarak yönetim kurulu başkanına teslim edilir.

8.3.12.Yönetim Kurulu başkanı, bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

8.4. Toplantıda Görüşülecek Konular:

8.4.1. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak gündemde bulunmayan başka maddelerin görüşülmesi için toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından önerge verilmesi ve önergenin kabulü şarttır

 

8.5. Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri:

8.5.1. Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyelerinin seçimleri liste halinde sunularak gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, divan başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

8.5.2. Açık oylamada, genel kurul divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

8.5.3. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve kurallara göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır.

 
 1. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Genel Kurul, Derneğin en yüksek organı olup aşağıda belirtilen yetki ve görevleri haizdir;

9.1. Dernek organlarının seçilmesi

9.2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

 9.3. Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi, Yönetim ve Denetim Kurullarının ibra edilmesi

9.4. Gelecek yıla ait çalışma programının, tahmini bütçenin, gelir-gider hesabının görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi

9.5. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması kararının alınması, Derneğin vakıf kurması ve kurulmuş vakıflara vakfeden olarak katılması ve ayrılması kararının alınması, bu hususlarda yönetim kurulunun yetkilendirilmesi

9.6. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, şube açılması, yurt dışındaki amacına uygun dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması

9.7. Derneğin feshine karar verilmesi ve tasfiye ile ilgili esasların saptanması

 9.8. Üyelerden alınan giriş aidatı ve yıllık aidat miktarının belirlenmesi

9.9. Yönetim Kurulu tarafından verilen üyelikten çıkarılma kararlarına vaki itirazların görüşülüp karara bağlanması

9.10. Derneğin kamu yararına çalışan dernek statüsünü elde etmesi için gerekli kararın alınması

9.11. Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurula verilen diğer görev ve yetkilerin yerine getirilmesi

 
 1. YÖNETİM KURULU – TEŞKİLİ VE TOPLANTILARI:
10.1. Yönetim Kurulu Derneğin yürütme organı olup, derneğin tüm işleri bu kurulun aldığı kararlarla yerine getirilir.

10.2. Yönetim Kurulu;  Genel Kurul tarafından gizli oy, açık tasnif yoluyla seçilen ve 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere en çok oy alanlardan sırası ile 5 asıl ve 5  yedek üye ile oluşur.

10.3. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, aldıkları oy sıralamasına göre yedek üyeler göreve çağırılırlar. Bu üye, yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar.

10.4. Ayrılan ya da görev süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür Eşit oy halinde kura usulüne başvurulur.

10.5. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse; Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, Sulh Hukuk Hâkimi tarafından verilecek kararla Genel Kurul toplantıya çağırılır.

10.6. Genel Kurul tarafından seçilen Yönetim Kurulu, seçimi takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında gizli oylama ile kendi üyeleri arasından Başkan, Bir (1) Başkan Vekili, Bir (1) Muhasip (Sayman), Bir (1) Sekreter üye seçer. Muhasip üye Başkan Vekili arasından da olabilir. Yönetim Kurulu ihtiyaca göre, yönetim kurulu üyeleri arasından Yeni Başkan Vekilleri seçebilir.

10.7. Yönetim Kurulu toplantıları ayda en az bir defa, önceden kararlaştırılmış toplantı günlerinde ve Dernek Genel Sekreteri tarafından hazırlanıp Yönetim Kurulu Başkanının onayı ile üyelere bildirilmiş bulunan gündem dahilinde yapılır. Yönetim Kurulu üyelerinin en az üçü tarafından teklif edilen gündem maddeleri de, görüşülüp karara bağlanır.

10.8. Yönetim Kurulunu toplantıya Başkan davet eder. Toplantıları Başkan, bulunmadığı hallerde Başkan Vekili yönetir.

10.9. Kararlar çoğunlukla alınır. 

10.10. Alınan kararlar yönetim kurulu karar defterine tarih ve sayı sırasına göre yazılır ve hazır olan üyeler tarafında imzalanır. Karara karşı olan üye muhalefet sebebini yazarak imzalar. Toplantıda hazır bulunmayan ancak alınmış olan kararı onaylayan yönetim kurulu üyesi bu kararı sonradan imza edebilir.

10.11. Yönetim kurulu toplantılarına, yazılı mazereti olmaksızın 3 defa üst üste veya yıl içerisindeki toplantıların ¼’üne katılmayan üye, başkanın teklifi ve yönetim kurulunun onayı ile yönetim kurulu üyeliğinden düşürülebilir.
 1. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:Yönetim Kurulu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 85. maddesinde yazılı olan başlıca görevleri ile aşağıda yazılı hususları yerine getirir;
11.1. Derneği temsil eder. Yönetim kurulu üyelerinden bir veya bir kaçına veya Genel Sekretere yetki verir. Ayrıca, yönetim kurulunun belirleyeceği alanlarda belli süreli veya sürekli olarak derneğin amacı doğrultusunda araştırma, inceleme veya çalışmalar yapmak ve yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere icra kurulu teşkil edilebilir. İcra Kurulu;

Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili veya Vekilleri, Sayman ve Sekreter oluşur. Yönetim kurulu başkanı, gerektiğinde icra kurulunu toplantıya çağırır.

11.2. Ücretli veya sözleşmeli bir Dernek Genel Sekreteri atar ve gerektiğinde görevine son verir.

11.3. Tüzükte belirtilen “Derneğin Amaç ve Görevleri’nin” yerine getirilmesini sağlayacak genel politika ve stratejileri belirler, bu görevlerin Genel Sekreter tarafından en iyi biçimde yerine getirilmesini sağlayacak yetki ve sorumlulukları tayin eder. Denetim Kurulundan soruşturma ve inceleme raporu ister.

 11.4. Genel kurulca açılmasına karar verilen şubelerin iş ve işlemlerinin yürütülmesi için verilen yetki doğrultusundaşube kurucularını yetkilendirir.

11.5. Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırır, bu toplantıları denetim kuruluna duyurur, rapor vermelerini sağlar, tüzük ve yönetmelikleri ve değişiklik metinlerini hazırlayarak genel kurulun onayına sunar.

11.6. Sektör alt grupları bazında ve sektörü ilgilendiren özel konularda çalışma komiteleri kurar, çalışma yöntemini belirler ve bunların çalışmalarını izler.

11.7. Dernek adına ve sektörü temsilen gerektiğinde dava açar, ve kaletname verir.

10.8. Faaliyetleri kolaylaştırmak ve icraat yapabilmek için yönetmelikler ve iç talimatlar ihdas eder ve uygular.

11.9. Gerekli hallerde teknik, ticari ve hukuki konularda danışman ve uzmanlara görev verir ve çalışma grupları oluşturur.

11.10. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunar.

11.11. Amaç ve faaliyetleri için taşınmaz malları almaya, mevcut taşınmazları satmaya, rehin ve ipotek etmeye, Dernek ihtiyacı için taşınmaz kiralamaya, taşınmazlarını kiraya vermeye, satın aldığı taşınmazları tescilden itibaren yasada öngörülen süre içinde Mülki Amirliğe bildirmeye, Genel Kurulun vereceği yetki ile karar verir.

11.12. Yönetim Kurulu aynı zamanda Disiplin Kurulu görevini de üslenebilir. Üyelerle ilgili olarak kendisine iletilen disiplin konularını sonuçlandır, uyarı, kınama ve ihraç cezaları verir. Bunlara yapılan itirazlar, ilk Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanır,

11.13. Yurtiçi ve yurtdışında üyelerinin en iyi şekilde temsili için gerekli aktivitelerin yapılmasına karar verir. Bu aktivitelerde Derneği temsil edecek Yönetim Kurulu üyelerini veya Dernek çalışanlarını belirler. Bütçe ve ilgili seyahat yönetmeliğine göre bunlara ödenecek seyahat giderlerini ve ödeneklerini öder.

11.14. Yönetim Kurulu hakkında iflasına karar verilmiş olan, fiilen ticareti terk etmiş bulunan, borca batık durumda olduğu anlaşılan vb. üyelerin derneğe olan borçlarının takibinden vazgeçmeye, bu alacaklardan feragat etmeye yetkilidir.

11.15. Tüzüğün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkilerini kullanır.

 

12.DENETİM KURULU TEŞKİLİ, GÖREVLERİ VE DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:

 

  12.1. Denetim Kurulu Teşkili, Görevleri:

12.1.1. Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından üç (3) yıl için ve gizli oy ile seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur ve aşağıdaki görevleri yerine getirir.

12.1.2. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarının Tüzüğe uygun biçimde uygulanıp uygulanmadığını, derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek gelirlerinin zamanında ve etkin biçimde toplanıp toplanamadığını ve harcamaların Genel Kurulca onaylanan bütçeye uygun biçimde yapılıp yapılmadığını denetler.

12.1.3. Denetim görevini yılda en az Bir (1) kez yapar ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde tanzim ederek Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

12.1.4. Yönetim Kurulundan Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmasını ister, genel kurul ve yönetim kurulunun havale edeceği konularda soruşturma ve inceleme yapar, sonucunu ilgili kurula rapor eder12.2. Derneğin İç Denetimi: 12.2.1. Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. 12.2.2. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

12.2.3. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz
 1. ONURSAL ÜYELİK:
 13.1. Dernek kurucuları, yönetim ve denetim  kurullarında önceki dönemlerde görev yapanlar ile plastik sektörüne üstün hizmette bulunmuş kişilere Şeref Üyeliği adı altında Yönetim Kurulu kararı ve ilk Genel Kurulun onayı ile ve Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesine katkı sağlayacağına inanılan kişi ve kuruluşlara ise Sempati Üyeliği adı altında, Yönetim Kurulu kararı ile Onursal (Fahri) Üyelik verilebilir. Yönetim Kurulu kararı ile daha önce verilmiş olan sempati üyelikleri geri alınabilir.

13.2. Onursal üyeler istedikleri takdirde derneğe aidat ödeyebilirler ancak oy hakları yoktur.

13.3. Onursal üyeler için Tüzüğün 5.1.1. maddesi hükümlerindeki koşullar aranmaz.

 
 1. ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi, divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı örneği ile tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ve dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği Yönetim Kurulu Başkanı veya Dernek Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

 
 1. ŞUBELERİN KURULUŞU – ORGANLARI VE TABİ OLACAĞI HÜKÜMLER:
 

15.1. ŞUBE:

Derneğin amaç ve hizmet konuları doğrultusunda yetkili kılındığı çalışma alanında özerk hizmetler vermekle görevli ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu, tüzel kişiliği bulunmayan dernek iç örgütüdür. Derneği temsil etmek üzere yurtiçinde yurtdışında gerekli görülen yerlerde şubeler ve temsilcilikler kurulabilir. Dernek şubelerinin kuruluşu, organları ve tabi olacağı hükümler için Dernekler Kanunundaki, Yönetmeliğindeki ve Dernek Tüzüğündeki esaslar uygulanır. Dernek Genel Kurulunca şube açma yetkisi verilen Dernek Yönetim Kurulunun yetkili kılacağı en az 3 kişinin imzaladığı 2 adet Kuruluş 16 Bildirimi (EK-2) Dernekler Yönetmeliğinin 7. maddesinde yazılı eklerle birlikte şubenin açılacağı yerin mülki idare amirliğine sunulur.

 

15.2. ŞUBE ORGANLARI:
 1. Şube Genel Kurulu
 2. Şube Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu’dur.
 

 

 

15.3. ŞUBE GENEL KURULU:

 14.3.1. Şube Genel Kurulu; Genel Kurula katılmaya hak kazanmış üyelerle Genel Merkez Genel Kurulundan en az iki ay önce bitirilmek koşulu ile üç yılda bir Şubat ayı içinde Olağan, Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya şube üyelerinin beşte birinin yazılı istekleri üzerine Olağanüstü toplanır. Genel Kurul Sonuç Bildiriminin (EK-3) bir örneğinin toplantının yapıldığı tarihi izleyen 30 gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek merkezine bildirilmesi zorunludur.

15.3.2. Şube Genel Kurulunun Çağrı Usulü ve Toplantı Yeri; Dernek merkezi ile aynı hükümleri uygular.

 15.3.3. Toplantının Yapılış Usulü; Dernek merkezi ile aynı hükümleri uygular.

15.3.4. Toplantıda Görüşülecek Konular; Dernek merkezi ile aynı hükümlere tabidir.

15.3.5. Şubeler, Genel Merkez Genel Kurulunda Yönetim ve Denetim Kurulları Başkanları ile Şube Genel Kurulunun seçeceği 2 delege ile temsil edilirler. Şubelerin yönetim veya denetim kurullarında görevli olanlar Genel Merkez Yönetim veya Denetim Kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar. Şube delegesinin seçildiği görevden düşmesi halinde yerine seçilmiş yedekler sırasıyla göreve çağrılır. Şube genel kuruluna yalnızca şubeye kayıtlı üyeler katılabilir.

 

15.4. ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

15.4.1. Derneğin amaç ve hizmet konularında ve Dernek Genel Kurulu ile Yönetim Kurulunun istek ve önerileri hususunda gerekli kararların alınması,

15.4.2. Şube Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun dilek ve önerileri hakkında karar verilmesi,

15.4.3. Şube Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile şubeyi Dernek Genel Kurulunda temsil edecek delegelerin seçilmesi,

 15.4.4. Yönetim ve Denetim Kurulları Raporlarının görüşülmesi ve aklanmalarına karar verilmesi,

15.4.5. Gelecek yıla ait çalışma programının, tahmini bütçenin, gelir-gider hesabının görüşülmesi ve karara bağlanması,

15.4.6. Şube üyelerinden herhangi birisinin ölüm, sürekli hastalık, amaç ve hizmet konularına aykırılık, istifa gibi nedenlerle şubeyle ilgilerinin kesilmesi halinde yerlerine Seçim yapılması yerine, seçimde 2 delege asıl 2 delege yedek seçilmelidir. Böylece, şube delegesinin seçildiği görevden düşmesi halinde yerine seçilmiş yedekler sırasıyla göreve çağrılır. Ancak 2/3 çoğunluk kararı ile seçim yapılması,

15.4.7. Şube Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılma kararlarına yapılan itirazların görüşülmesi ve karara bağlanması,

15.4.8. Dernek Tüzüğündeki Dernek Genel Kurulunun görev ve yetkileri ile çelişmeyecek, dernekler kanunu ile Dernekler Yönetmeliğine uygun diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

 

 

15.5. ŞUBE YÖNETİM KURULU-TEŞKİLİ:

 Şube Yönetim Kurulu, Şubenin yürütme organı olup, Şube Genel Kurulu tarafından üç yıllık süre için gizli oy ile seçilen yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur. Şube üyesi olup, Şube Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin temsilcilerinden açık tasnif ve sayım sonuçlarına göre geçerli en çok oy alanlardan ilk 7 kişi asıl üye, bunları takip eden ikinci 7 kişi yedek üye seçilmiş olur. Oyların eşitliği halinde kura usulüne başvurulur. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyeler oy sıralamasına göre göreve çağrılırlar. Bu üye yerine seçildiği üyenin görev süresinin tamamlar. Ayrılan ya da görev süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür.

 

15.6. ŞUBE DENETİM KURULU:

 Şube Denetim Kurulu, Şube Genel Kurulunca şube üyeleri arasından üç yıllık süre için gizli oylama ile seçilen üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Asıl ve yedek üyelerin belirlenmesi; Yönetim Kurulu üyeleri seçimindeki usule tabidir. Ayrılan veya görev süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Denetim Kurulu, Genel Kurulu takip eden ilk toplantısında aralarından bir başkan seçer. Denetim Kurulu en az yılda bir şube hesap ve işlemleri ile defterlerinde yapacakları incelemelere ilişkin görüş, istek ve önerilerini Şube Yönetim Kuruluna, bilanço, gelir – gider çizelgesi ve yıllık çalışmalara ilişkin denetim sonuçlarını bir rapor halinde Şube Genel Kuruluna sunarlar. Denetim raporları en az 2 üye tarafından imzalanır. Denetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde Şube Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya davet eder.

 

15.7. ŞUBENİN TABİ OLACAĞI HÜKÜMLER:

 15.7.1. Şube kurucuların kuruluş ile birlikte şubeye tahsis ettikleri mal varlığı ile kuruluştan sonra edinilecek taşınır ve taşınmaz mallar, bağışlar ve aidat gelirleri, şubenin mal varlığını oluşturur. Şube mal varlığı dernek mal varlığı içinde olup hiçbir şekilde amaç ve hizmet konularının dışında kullanılamaz ve harcanamaz.

15.7.2. Şubenin; Genel Merkez Genel Kurulu veya Şube Genel Kurulu tarafından fesih ve tasfiyesine karar verilmesi halinde, şubenin tüm taşınır ve taşınmaz malları dernek genel merkezine intikal eder.

15.7.3. Genel Merkez Yönetim Kurulu; Şube Genel Kurulu ile Yönetim Kurulunun Dernekler Yasasına, Yönetmeliğine, Dernek Tüzüğüne, Derneğin vizyon ve misyonuna ve de Şube Yönetmeliği hükümlerine aykırı bulduğu kararları gözden geçirir, doğrulanmasını ister, direnme halinde kesin kararın verilmesini Genel Merkez Genel Kuruluna havale eder.

15.7.4. Şube; Genel Merkez Yönetim Kurulunun yazılı isteği ile aidat ve nakdi bağış gelirlerinden (% 20’sini) kuruluş yılını takip eden 2. yıldan başlamak üzere Kasım ayı sonuna kadar Dernek Genel Merkezine göndermekle yükümlüdür.

15.7.5. Genel Merkez Genel Kurulu, haklı nedenlerin varlığı halinde, yargı yolu açık olmak üzere şube başkanı ile şube Yönetim Kurulu asıl ve Yedek üyelerinin tamamını veya bir kısmını görevden alabilir. Boşalmalar nedeniyle yedeklerin de gelmesine rağmen Şube Yönetim Kurulunun üye tam sayısı yarıdan aşağı düştüğü takdirde, şube Genel Kurulu; Şube Denetim Kurulu tarafından 1 ay içinde olağanüstü toplantıya çağırılır. Bu toplantıda şube yönetim kuruluna seçilenler görevden alınanların görev sürelerini tamamlarlar.

15.7.6. Şube; Genel Merkezin yazılı izni olmadıkça, Türkiye genelinde plastik, kauçuk ve plastik ambalaj fuarları düzenleyemez. Yurtdışında açılan bu nevi fuarlara stand düzeyinde katılamaz ve anılan fuarlara sektörel geziler organize edemez.

15.7.7. Genel Merkezin yazılı izin vereceği fuarlar ile sektörel gezi ve etkinliklerden derneğe verilecek payın oranı; Şube ve Genel Merkez Yönetim Kurullarınca varılacak anlaşmaya göre saptanır.

 
 1. FEDERASYONA KATILMA VE TABİ OLACAĞI HÜKÜMLER:
16.1. Dernek Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile amacı aynı olan kurulmuş veya kurulacak bir federasyona katılabilir ve bu federasyondan ayrılabilir.

16.2. Federasyona katılım için Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.
 1. DERNEK GELİRLERİ VE DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ:
17.1. Derneğin Gelirleri

17.1.1. Dernek tarafından yapılacak yayın, sergi, fuar, fuar gezileri, toplantı, eğitim, seminer, konferans, balo, eğlence, konser, spor yarışmaları gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

17.1.2. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

 17.1.3. Derneğin banka mevduat hesaplarından ve menkul kıymetlerinden elde edilecek gelirler,

17.1.4. Derneğe bağlı şube, sandık ve ticari işletmelerden elde edilecek gelirler,  

17.1.5. Mülki Amirliğinin izni ile yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak yurtiçindeki ve yurtdışındaki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir.

17.1.6. Dernek gelirleri Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen norma uygun olarak bastırılmış “Alındı Belgeleri” ile toplanır.

17.1.7. Alındı Belgelerinin biçimi, bastırılması, kontrolü, deftere kaydı ve kullanımı, Dernekler Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen esaslara göre yapılır.

 17.1.8. Sivil Toplumla ilişkiler birimine gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden veEk-19 da yer alan yetki belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek,dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır.Yönetim kurulu asil üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

17.1.9.  Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurulu tarafından en çok 1 (bir) yıl olarak belirlenir.Süresi biten yetki belgesi birinci fıkraya göre yenilenir.

17.1.10. Yetgi belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması ,ölüm,işine veya görevine son verilmesi,derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur.Ayrıca ,gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

 17.1.11.Sivil Toplumla İlişkiler Birimi  kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.

17.2. Derneğin Borçlanma Usulü;

17.2.1. Derneğin amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulunun kararı ile borçlanma yapılabilir. Borçlanma; kredili mal ve hizmet alımı konumlarında olabileceği gibi, nakdi olarak da yapılabilir.

17.2.2. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda bir önceki mali yılın gelir miktarının yarısını geçmeyecek şekilde ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Genel Kurulun Proje karşılığı yönetim kuruluna vereceği borçlanma yetkisi hakkı saklıdır.

                                                                                                
 1. DERNEKTE TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR:
18.1. Dernek,aşğıda yazılı Defterleri tutar

İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

18.1.1 Karar Defteri: Yönetim Kurulu Kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılırve kararın altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

18.1.2 Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri ,dernek giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir.Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarı bu deftere işlenir.

18.1.3 Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar tarih sıra numarası ile bu deftere kaydedilir.Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır.Elektronik posta yoluyla gelen ve giden evraklar çıtısı alınmak süretiyle saklanır.

18.1.4  İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

18.2.  Bilanço esasına göre tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

 (a) bendinin 1 ici ,2 nci ,3 ücü alt bendlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler tutarlar.

18.2.1 Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterin tutulma usülü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi uygulama Genel Tebliğleri esasına göre yapılır.

18.3. Yukarıda yazılı olan defterlerden yevmiye defteri ,büyük defter ve tutulması durumunda envarter defteri bu yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şartı ile elektronik ortamda tutulmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğlerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ,diğer defterler ise Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda tutulabilir.

18.4. Yukarıda yazılı olan defterlerin tutulmasında uyulacak esaslarda, Dernekler Yönetmeliğinin ilgili maddesi hükümleri tatbik olunur.
 1. ÇALIŞMA DÖNEMİ:
Bütçe uygulamalarında çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar, 31 Aralık’ta sona erer.
 1. DERNEĞİN TEMSİL VE İLZAMI:
 Dernek idari konularda Başkan veya Başkan Yardımcısının münferit imzası ile, mali konularda; Başkan veya Başkan Yardımcısından birisi ile Yönetim Kurulunun Sekreter veya Muhasip Üyelerinden birinin müşterek imzası ile temsil ve ilzam edilir.
 1. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:
21.1. Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

21.2. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 21.3. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık ya da kapalı olarak yapılabilir.

 
 1. TASFİYE:
22.1. Derneğin tasfiyesi, Dernekler Kanununun ilgili maddesi gereğince yapılır.

22.2. Tasfiye halinde mal varlığı ve hakları, Genel Kurulca seçilen üç kişilik bir komisyon tarafından tespit edilerek mevzuat hükümlerine uygun biçimde Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı  bağışlanır.

22.3. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nın hukuki varlığını yitirmesi halinde, aynı amacı taşıyan bir dernek veya vakfa bağışlanır.
 1. TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ:
23.1. Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.

23.2. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler 21. maddeye göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

23.3. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.

23.4. Bir derneğin kapatılması için dava açıldıktan sonra, derneğin genel kurulu tarafından verilen fesih kararı, açılmış bulunan davanın yürütülmesine ve kapatma kararı verilmesi halinde doğacak hukuki sonuçlara engel olmaz.
 1. HÜKÜM EKSİKLİĞİ:
24.1. Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanununun Derneklerle ilgili bölümünde yazılı hükümler ve Dernekler Yönetmeliği uygulanır.

KURUCU YÖNETİM KURULU                            KURUCU YÖNETİM KURULU               KURUCU YÖNETİM KURULU

             BAŞKANI                                                           BAŞKAN YDM.                                        ÜYESİ

MEHMET HAKAN ATALAY                                      ESAT HİSARCIKLILAR                                EMRAH ÖZKAN

ÇAĞRI BİLİCİ                                                         BÜLENT İNAL                                              HÜSEYİ ATALAY

SELÇUK ERDEM                                                BURHAN GÖBELEZ                                      CEM EGESÜREN                                                                                                            

Copyright © 2022 AVANUS CREATİVE DİGİTAL AGENCY